OIK maksājuma sadalījums rēķinā Atvērt kalkulatoru

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”

Veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

02.12.2021
Nākamgad obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ievērojams samazinājums – OIK vidējā vērtība par 57% zemāka
Lasīt vairāk

Kas ir obligātais iepirkums?


 Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas paredz tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem.

Vidējā OI komponente (no 01.01.2022.):

0,755 EUR centi/kWh


OI iepirktā elektroenerģija (2021):

923 GWh


Elektrostaciju uzstādītā jauda (2021):

1 168 MW


Koģenerācijas komponente:

0,020 centi/kWh


Atjaunojamo energoresursu komponente:

0,176 centi/kWh


Vidējā jaudas komponente:

0,559 EUR centi/kWhVairāk par OI

Ražotājiem


 • Pieteikšanās
 • Tipveida līgumi
 • Noderīgas saites

1. Iesniegums


Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”, komersantam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums
 • pielikumi (atbilstoši elektrostacijas veidam)

Lai noslēgtu līgumu par elektroenerģijas iepirkumu, elektrostacijai jābūt pieslēgtai licencēta sistēmas operatora tīkliem. Informācija par pieslēgumu pieejama šeit.

Iesniedzamo dokumentu apraksts pieejams šeit.

2. Atbilstības izvērtēšana


Lēmumu par līguma slēgšanu pieņem pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

3. Līguma slēgšana


Ar kandidātiem sazināsimies personīgi. Līguma parakstīšana tiek organizēta pēc lēmuma pieņemšanas.

 

Tipveida līgumi atbilstoši elektrostacijas veidam


parralax-round-icon-1 Koģenerācija parralax-round-icon-2Biogāze/ Biomasa parralax-round-icon-3Hidroelektrostacijas parralax-round-icon-4Vēja
parralax-round-icon-5Vēja (balansējoša)

 

Vairāk par pieteikšanos

Par mums


 • Vispārīgi fakti
 • Par uzņēmumu
 • Valde
 • Pārskati
 • about-us-icon-1Mērķis – veikt obligātā iepirkuma administrēšanas funkcijas
 • about-us-icon-2100% kapitāldaļas pieder
  AS “Latvenergo”
 • about-us-icon-3Darbība uzsākta 01.04.2014
 • about-us-icon-45 darbinieki

 SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

EPT statūti

Mūsu vērtības

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” savā rīcībā un attiecībā uz klientiem, darba kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību īsteno šādas vērtības:

about-us-check ATBILDĪBA
Uz mums var paļauties – par katru veicamo darbu uzņemamies personisku atbildību.

about-us-check EFEKTIVITĀTE
Mēs rīkojamies profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus, pamatoti izmantojot resursus.

about-us-check ATVĒRTĪBA
Mēs esam pretimnākoši un atklāti, veicinām pieredzes apmaiņu, esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām

Darbības pamatprincipi

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbojas, ievērojot gan augstus profesionālās darbības ētikas principus, gan normatīvo aktu prasības. Savā darbība veicinām informācijas atklātību un caurskatāmību gan attiecībā uz obligātā iepirkumu, gan sabiedrības darbību un finanšu rezultātiem.

Ziedojumi un dāvinājumi

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

Organizatoriskā struktūra

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” nodarbināti 6 darbinieki, tajā skaitā Valde, Juridiskais direktors un Obligātā iepirkuma nodrošinājuma funkcija.

Atalgojuma pamatprincipi

about-us-check Atalgojums ir atkarīgs no veicamā darba rakstura un apjoma, darbinieka izglītības, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības un individuālo mērķu sasniegšanā.

about-us-check Konkurētspēja, ņemot vērā atalgojuma līmeni darba tirgū.

ATALGOJUMA STRUKTŪRA

SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” atalgojuma struktūru veido nemainīgā daļa un mainīgā daļa.

about-us-check Atalgojuma nemainīgās daļas komponentes ir mēneša amatalga, piemaksas (pēc Darba likuma vai Darba koplīguma), atvaļinājuma pabalsts, garantētie sociālie pabalsti un iemaksas pensiju fondā.

Atalgojuma mainīgās daļas komponentes :

about-us-check prēmija par darba pienākumu kvalitatīvu izpildi – īstermiņa prēmija, kas tiek izmaksāta par ikdienas darba pienākumu nevainojamu un kvalitatīvu izpildi pēc speciāli apstiprinātiem kritērijiem reizi ceturksnī (attiecas uz pilnas slodzes darbiniekiem);

about-us-check prēmija par īpašu uzdevumu izpildi – neregulāra, individuāla prēmija par izcilā kvalitātē, pirms noteiktā termiņa veiktu projektu vai izcila gada rezultātu sasniegšanu;

about-us-check motivēšanas shēma ilgtermiņā – ilgtermiņa motivēšanas shēmas (uzkrājošā apdrošināšana, iemaksas trešajā pensiju līmenī).

 

a_cakuls

Andris Cakuls

Valdes priekšsēdētājs
Pilnvaru termiņš: līdz 19.04.2026.

A. Cakuls (dzim. 1959.g.) darba pieredzi Latvenergo koncernā uzsācis 1988. gadā, filiāles „Ziemeļu elektriskie tīkli” Valkas tīklu rajona Energokontroles iecirknī, energokontroles inspektora amatā. Tālākā specializācija saistīta ar elektroenerģijas tirdzniecību un finanšu jomu, strādājot par finanšu direktoru, vēlāk elektroenerģijas vairumtirdzniecības direktoru, šajā amatā vadot arī Latvenergo kā publiskā tirgotāja funkciju elektroenerģijas iepirkumā no ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī nodrošinot elektroenerģijas tirdzniecību biržā. No 2000. līdz 2008. gadam A. Cakuls papildus veic arī AS „Rīgas Siltums” Padomes locekļa un divus gadus arī Padomes priekšsēdētāja pienākumus.1982. gadā A. Cakuls ieguvis inženiera – elektriķa diplomu Rīgas Politehniskajā Institūtā (šobrīd Rīgas Tehniskā Universitāte), savukārt 2003. gadā absolvējis Rīgas Starptautisko Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

Valdes nolikums

 

2022

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2022.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2021

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2021.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2020

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2020.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2019

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2019.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2018

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2018.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2017

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2017.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2016

AS  “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016. gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2016.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2015

AS  “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015. gada pārskats (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2014

AS  “Enerģijas publiskais tirgotājs” 2014. gada pārskats (pdf)


Kontakti


 

Kontakti un rekvizīti


 

parralax-contacts-1Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija

 

parralax-contacts-2Tālrunis: (+371) 67723777

 

parralax-contacts-3E-pasts: info@eptirgotajs.lv

 

parralax-contacts-4Nosaukums: SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”
Reģistrācijas Nr.: 40103762700
PVN reģistrācijas Nr.: LV40103762700

 

Kā mūs atrast