Informācija ražotājiem par obligātā elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanu:

Lai noslēgtu līgumu ar SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”, komersantam jāiesniedz iesniegums un pielikumi, kas atbilstošajam elektrostacijas veidam norādīti iesniedzamo dokumentu sarakstā.

Dokumentus līguma slēgšanai var iesniegt par daļām (piemēram, iesniegumu ar visiem pielikumiem atskaitot sistēmas operatora vai būvvaldes aktu, ja tāds vēl nav saņemts).

Lēmumu par līguma slēgšanu pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Līguma parakstīšana tiek organizēta pēc lēmuma pieņemšanas.

Papildus informācija:

1. Neatkarīgi no līguma noslēgšanas datuma obligātais iepirkums tiek īstenots no brīža, kad elektrostacija ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldes aktu un ir izsniegts Sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu.

2. Lai noslēgtu līgumu par elektroenerģijas iepirkumu, elektrostacijai jābūt pieslēgtai licencētam Sistēmas operatora tīklam.

3. Sākot ar 2022.gada 1.septembri elektroenerģijai, kas netiek iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros, ir piemērojama cena, kas tiek aprēķināta pēc formulas CNPS – X (bez PVN), kur
CNPS – elektroenerģijas biržas Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala (Elspot) ikstundas cena (EUR/MWh);
X – maksa, kas ietver balansēšanas izmaksas (bal) un pārdošanas izmaksas (pi) un tiek aprēķināta pēc formulas: X=X(bal)+X(pi), kurā
X (bal) termoelektrostacijām = 0.0405 * CNPS (EUR/MWh);
X (bal) hidroelektrostacijām = 0.1015 * CNPS (EUR/MWh);
X (bal) vēja elektrostacijām = 0.1025 * CNPS (EUR/MWh);

X (pi) = 1.31 (EUR/MWh).


Iesniegums

Iesniegumā lūdz slēgt līgumu par komersanta elektrostacijas tīklā nodotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Iesniegumā norāda:

  • rekvizītus (nosaukums, juridiskā adrese, korespondences adrese, ja tā atšķiras no juridiskās);
  • banku, tās nosaukumu, norēķinu kontu, bankas kodu;
  • kontaktinformāciju un pilnvaroto kontaktpersonu līguma sagatavošanai (tālrunis, e-pasts).

Pielikumi atbilstoši elektrostacijas veidam


Tipveida līgumi


Kontaktinformācija:

Tālrunis: (+371) 67723777

E-pasts: info@eptirgotajs.lv