Elektrostaciju skaits (2022)
261
Elektrostaciju uzstādītā jauda (2022)
1087 MW
OI ietvaros iepirktā elektroenerģija (2022)406 GWh
OI izmaksas (2022)EUR 81.6 miljoni
OI izmaksas virs tirgus cenas (2022)
EUR 11.5 miljoni
Vidējā OI komponente no 2023. gada 1. janvāra0,00 EUR centi/kWh
     – Koģenerācija0,00 EUR centi/kWh
     – Atjaunojamie energoresursi0,00 EUR centi/kWh
     – Vidējā jaudas komponente*0,00 EUR centi/kWh

 

* diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām, atkarībā no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida

No 2014.gada 1.aprīļa SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic publiskā tirgotāja pienākumus obligātā iepirkuma funkciju administrēšanai, kas ietver šādas galvenās aktivitātes:

  • Veic maksājumus elektroenerģijas ražotājiem, kam ir noteikts atbalsta mehānisms

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir pienākums iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, kuriem ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un veikt grantētās jaudas maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Gan elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenu, gan garantētās jaudas maksājuma apmēru nosaka Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” un 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 561 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un tā apmērs tiek diferencēts un ir atkarīgs no elektrostacijas veida, uzstādītās jaudas un citiem parametriem. Tiesības saņemt atbalstu OI veidā ražotājiem piešķīra Ekonomikas ministrija, taču kopš 2012. gada jaunu obligātā iepirkuma vai garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu tiesību piešķiršana ir pārtraukta.

2022. gadā obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģija tika iepirkta no 306 ražotājiem/stacijām (2021. gadā – 337 ražotāji/stacijas), kuru kopējā uzstādītā jauda ir 1 168 MW (2020. gadā – 1 331 MW). Kopējās obligātās iepirkuma izmaksas bija 151,1 miljons EUR (2020. gadā – 189,3 miljoni EUR).

  • Pārdod iepirkto elektroenerģiju biržā

Obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdod elektroenerģijas biržā par Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala ikstundas cenu. Tādējādi tiek nodrošināta iespēju precīzi noteikt OI izmaksas virs tirgus cenas, kas iekļaujamas OI komponenšu aprēķinā.

2021.gadā obligātā iepirkuma ietvaros tika iepirktas 923 GWh elektroenerģijas. Iepirktās elektroenerģijas vērtība (atbilstoši elektroenerģijas tirgus cenai) ir 75,2 miljoni EUR, savukārt obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas (t.sk. grantētās jaudas maksājums par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu) ir 75,8 miljoni EUR.

  • Saņem un pārdod izcelsmes apliecinājumus

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir pienākums saņemt izcelsmes apliecinājumus par to elektroenerģijas ražotāju saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju, kura ir iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī to elektroenerģijas ražotāju saražoto elektroenerģiju, kuri saņem garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, savukārt par ieņēmumiem, kas gūti no šo izcelsmes apliecinājumu pārdošanas, samazināt kompensējamās obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu izmaksas.

2021. gadā notika divas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoles, kurās kopā pārdošanai tika nodoti elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi 473 GWh apjomā, no tiem tika pārdoti izcelsmes apliecinājumi par 447 GWh. Atbilstoši Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikai, gūtie ieņēmumi ir iekļauti OIK aprēķinā, samazinot izmaksas.

  • Saņem valsts dotāciju OIK pieauguma ierobežošanai

Lai nodrošinātu vidējās OIK samazināšanos SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” no valsts saņem dotāciju, kas sedz daļu no obligātā iepirkuma izmaksām.

Valsts dotācija tiek finansēta galvenokārt no AS „Latvenergo” dividendēm par valsts kapitāla izmantošanu.

  • Iesniedz SPRK apstiprināšanai obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu

Balstoties uz OI izmaksām, reizi gadā SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” aprēķina obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu apmēru un iesniedz to Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai.

Elektroenerģijas tirgus likums (turpmāk – ETL) paredz, ka obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu izmaiņas tiek veiktas katra gada 1. janvārī un lietotāji maksā obligātā iepirkuma komponentes, ko veido mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida. SPRK atbilstoši ETL prasībām ir apstiprinājusi Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodiku (SPRK padomes 2017.gada 14.septembra lēmums Nr.1/24). SPRK pārbauda obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu atbilstību normatīvajiem aktiem un apstiprina komponenšu apmēru, kas tiek iekļauts elektroenerģijas lietotāju rēķinos par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem.

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes tiek aprēķinātas atbilstoši šādām formulām (aprēķins ir vienkāršots salīdzinoši ar metodiku):

 

  • Saņem obligātā iepirkuma un jaudas komponentes ieņēmumus no elektroenerģijas patērētajiem Latvijā

Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektā daļa, 281.panta ceturtā daļa un 30.panta trešā daļa paredz, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas no elektrostacijām, kuras elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un elektrostacijām, kuras elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu kompensē visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji.

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes tiek iekļautas vienotā rēķinā, ko klienti maksā par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem. Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu ieņēmumus pienākums iekasēt no klientiem vai tirgotājiem ir sadales sistēmas operatoriem (lielākais sadales sistēmas operators AS „Sadales tīkls”), kas tālāk šos ieņēmumus pārskaita SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs”.

  • Sniedz valsts atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem 

Pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas valsts atbalsta sniegšanai energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem 2017.gada 13.jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 „Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”, kas nosaka energoietilpīgo apstrādes rūpniecības uzņēmumu kvalifikācijas kritērijus un kārtību, kādā tie var pieteikties OIK samazinājumam izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam (par atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem).

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem atbilstoši Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumiem par tiesību piešķiršanu uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu un komersanta izrakstītajiem rēķiniem.

Kopējā ražotāju uzstādītā jauda 2021. gadā sasniedza 1 168 MW, no tās atbalstu garantētās jaudas maksas veidā  par uzstādīto elektrisko jaudu saņēma 4 koģenerācijas stacijas (t.sk., 1 biomasas koģenerācijas stacija), kuru uzstādītā jauda pārsniedz 4 MW. Šādu staciju kopējā jauda sasniedza 918 MW. Salīdzinot ar 2020. gadu, elektrostaciju uzstādītā jauda, kas saņem atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros, ir samazinājusies par 163 MW. 2021. gadā atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros saņēma 302 ražotāji/stacijas. 42 % no kopējā elektrostaciju skaita veido hidroelektrostacijas, 14 % – dabasgāzes koģenerācijas stacijas ar jaudu līdz 4 MW, 15 % – biogāzes stacijas, 12 % – biomasas stacijas un 17 % – vēja elektrostacijas. 2021. gadā atbalsta periods saražotās elektroenerģijas pārdošanai OI ietvaros ir beidzies 5 dabasgāzes koģenerācijas stacijām un 1 biomasas elektrostacijai, bet tiesībām saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu – 1 dabasgāzes koģenerācijas stacijai.

 

2021.gadā OI ietvaros tika iepirkts 923 GWh elektroenerģijas (2020. gadā – 1 172 GWh) un veikti maksājumi par uzstādīto jaudu, kuras apmērs bija 918 MW.

Kopējās obligātā iepirkuma izmaksas 2021. gadā ir 151,1 miljons EUR, savukārt OI izmaksas virs tirgus cenas* sasniedz 75,8 miljonus EUR. Izmaksu samazinājumu galvenokārt noteica augstāka elektroenerģijas cena Nord Pool biržā, kas 2021. gadā vidēji sasniedza 88,57 EUR/MWh (2020. gadā – 34,03 EUR/MWh) un mazāks iepirktās elektroenerģijas apjoms.  35 % no OI neto izmaksām veido dabasgāzes koģenerācijas stacijas virs 4 MW, 23 % – biogāzes stacijas, savukārt 24 % – biomasas elektrostacijas.

OI atbalsta apmērs atkarīgas no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze, dabasgāze), uzstādītās jaudas, kā arī piesaistes dabasgāzes cenai (no 2017. gada 1. maija tikai dabasgāzes koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW).

*Obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas – obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas un garantētas jaudas maksājumi par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, no kuriem ir atskaitīti ieņēmumi no iepirktās elektroenerģijas pārdošanas Nord Pool biržā un atmaksātais atbalsts, kas pārsniedz tirgus cenu

 

 

Vidējā OIK no 2022.gada 1.janvāra ir samazināta līdz 0,755 EUR centiem/kWh. Atbilstoši obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinam mainīgā OIK daļa no 2022.gada 1.janvāra ir 0,196 centi/kWh, tai skaitā dabasgāzes koģenerācijas komponente – 0,020 EUR centi/kWh, atjaunīgo energoresursu komponente – 0,176 EUR centi/kWh, bet fiksētā daļa (jaudas komponente) ir atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida.

Atbilstoši 2020.gadā veiktajām izmaiņām SPRK Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā, no 2022.gada 1.janvāra koģenerācijas komponentē tiek iekļautas tikai dabasgāzes koģenerācijas stacijas, savukārt iepriekš no 2018. līdz 2020.gadam tajā tika iekļautas visas koģenerācijas stacijas, kuras obligātā iepirkuma tiesības ieguvušas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu.

* diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām, atkarībā no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida