Elektrostaciju skaits (2023)
16
Elektrostaciju uzstādītā jauda (2023)
887 MW
OI ietvaros iepirktā elektroenerģija (2023)66 GWh
OI izmaksas (2023)EUR 37.9 miljoni
OI izmaksas virs tirgus cenas (2023)
EUR 32.0 miljoni

 

No 2014.gada 1.aprīļa SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic publiskā tirgotāja pienākumus obligātā iepirkuma funkciju administrēšanai, kas ietver šādas galvenās aktivitātes:

  • Veic maksājumus elektroenerģijas ražotājiem, kam ir noteikts atbalsta mehānisms

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir pienākums iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, kuriem ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un veikt grantētās jaudas maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Gan elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenu, gan garantētās jaudas maksājuma apmēru nosaka Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 560 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību” un 2020. gada 2. septembra noteikumi Nr. 561 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un tā apmērs tiek diferencēts un ir atkarīgs no elektrostacijas veida, uzstādītās jaudas un citiem parametriem. Tiesības saņemt atbalstu OI veidā ražotājiem piešķīra Ekonomikas ministrija, taču kopš 2012. gada jaunu obligātā iepirkuma vai garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu tiesību piešķiršana ir pārtraukta.

2023. gadā garantētā maksa par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu tika maksāta un obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģija tika iepirkta no 16 ražotājiem/stacijām (2022. gadā – 261 ražotāji/stacijas), kuru kopējā uzstādītā jauda ir 887 MW (2022. gadā – 1 087 MW). Kopējās obligātās iepirkuma izmaksas bija 37,9 miljoni EUR (2022. gadā – 81,6 miljoni EUR).

  • Pārdod iepirkto elektroenerģiju biržā

Obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” pārdod elektroenerģijas biržā par Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala ikstundas cenu. Tādējādi tiek nodrošināta iespēju precīzi noteikt OI izmaksas virs tirgus cenas.

2023. gadā obligātā iepirkuma ietvaros tika iepirktas 66 GWh elektroenerģijas. Iepirktās elektroenerģijas vērtība (atbilstoši elektroenerģijas tirgus cenai) ir 5,9 miljoni EUR, savukārt obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas (t.sk. grantētās jaudas maksājums par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu) ir 32,0 miljoni EUR.

  • Saņem un pārdod izcelsmes apliecinājumus

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir pienākums saņemt izcelsmes apliecinājumus par to elektroenerģijas ražotāju saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju, kura ir iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī to elektroenerģijas ražotāju saražoto elektroenerģiju, kuri saņem garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, savukārt par ieņēmumiem, kas gūti no šo izcelsmes apliecinājumu pārdošanas, samazināt kompensējamās obligātā iepirkuma un garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu izmaksas.

2023. gadā notika trīs elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu izsoles, kurās kopā pārdošanai tika nodoti un pārdoti elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi 1136 GWh apjomā.

  • Saņem valsts dotāciju nesegto izmaksu kompensēšanai

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” no valsts saņem dotāciju, kas sedz SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ar elektroenerģijas obligāto iepirkumu un ar garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistīto izmaksu pārsniegumu pār ieņēmumiem visā darbības periodā.

Valsts dotācija tiek finansēta galvenokārt no AS „Latvenergo” dividendēm par valsts kapitāla izmantošanu.


Kopējā ražotāju uzstādītā jauda 2023. gadā sasniedza 887 MW, no tās atbalstu garantētās jaudas maksas veidā par uzstādīto elektrisko jaudu saņēma 3 koģenerācijas stacijas (t.sk., 1 biomasas koģenerācijas stacija), kuru uzstādītā jauda pārsniedz 4 MW. Šādu staciju kopējā jauda sasniedza 870 MW. Salīdzinot ar 2022. gadu, elektrostaciju uzstādītā jauda, kas saņem atbalstu obligātā iepirkuma vai garantētās maksas par uzstādīto elektrisko jaudu ietvaros, ir samazinājusies par 200 MW. 2023. gadā atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros saņēma 13 ražotāji/stacijas – no tām 7 hidroelektrostacijas, 3 biogāzes stacijas, 2 biomasas stacijas un 1 vēja elektrostacija. 2023. gadā atbalsta periods saražotās elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros ir beidzies 6 hidroelektrostacijām.

 

2023. gadā obligātā iepirkuma ietvaros tika iepirkts 66 GWh elektroenerģijas (2022. gadā – 406 GWh) un veikti maksājumi par uzstādīto jaudu, kuras apmērs bija 870 MW.

Kopējās obligātā iepirkuma izmaksas 2023. gadā bija 37,9 miljons EUR, savukārt obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas* sasniedza 32,0 miljonus EUR. Vidējā svērtā obligātā iepirkuma elektroenerģijas pārdošanas cena Nord Pool 2023. gadā bija 89,5 EUR/MWh, kas ir par 83,6 EUR/MWh zemāka kā gadu iepriekš.

74 % no OI neto izmaksām veido dabasgāzes koģenerācijas stacijas virs 4 MW, 21 % – biomasas stacijas, savukārt 4 % – biogāzes elektrostacijas.

Obligātā iepirkuma atbalsta apmērs ir atkarīgs no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze) un uzstādītās jaudas. Biogāzes koģenerācijas stacijām atbalsta apmēru ietekmē arī biogāzes ražošanai izmantoto izejvielu veids un to īpatsvars.

*Obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas – obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas un garantētas jaudas maksājumi par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, no kuriem ir atskaitīti ieņēmumi no iepirktās elektroenerģijas pārdošanas Nord Pool biržā un atmaksātais atbalsts, kas pārsniedz tirgus cenu

 

 

SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” no valsts saņem dotāciju, kas sedz SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” ar elektroenerģijas obligāto iepirkumu un ar garantēto maksu par koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu saistīto izmaksu pārsniegumu pār ieņēmumiem.

Līdz 2023.gada 30.aprīlim Elektroenerģijas tirgus likums paredzēja, ka publiskā tirgotāja izmaksas sedz Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, kompensējot publiskajam tirgotājam iepirkuma izdevumus. Balstoties uz obligātā iepirkuma un garantētās maksas izmaksām, reizi gadā SIA „Enerģijas publiskais tirgotājs” aprēķināja obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu (OIK) apmēru un iesniedza to Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai. Elektroenerģijas tirgus likums paredzēja, ka obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu izmaiņas tiek veiktas katra gada 1. janvārī un lietotāji maksā obligātā iepirkuma komponentes, ko veido mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida. Atbilstoši 2020.gadā veiktajām izmaiņām SPRK Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodikā, no 2022.gada 1.janvāra koģenerācijas komponentē tika iekļautas tikai dabasgāzes koģenerācijas stacijas, savukārt iepriekš no 2018. līdz 2020.gadam tajā tika iekļautas visas koģenerācijas stacijas, kuras obligātā iepirkuma tiesības ieguvušas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu.

2022.gada 6.septembrī tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 584 "Par kompleksiem pasākumiem obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai", kas noteica elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes vidējo likmi no 2022. gada 1.septembra 0 EUR/MWh, savukārt 2023. gada 1.maijā stājās spēkā grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā, kas atceļ OIK maksājumus elektroenerģijas galalietotājiem un turpmāk ar obligāto iepirkumu un garantēto maksu par koģenerācijas stacijās uzstādīto elektrisko jaudu saistītās izmaksas tiks segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

* diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām, atkarībā no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida