No 2023.gada 1.janvāra OIK vērtība – 0 EUR/MWh, no 2023.gada 1.maija – OIK atcelta

Nākamgad obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm ievērojams samazinājums – OIK vidējā vērtība par 57% zemāka

Ministru kabinets 30.novembrī apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādāto informatīvā ziņojuma “OIK strauja mazināšana kā instruments elektroenerģijas cenas pieauguma ierobežošanai 2022.gadā”projektu. Ņemot vērā tajā noteikto valsts budžeta dotāciju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” (EPT) iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Apstiprinātā OIK vidēja vērtība no nākamā gada paredzēta 0,755 EUR centi/kWh jeb 7,55 EUR/MWh, kas, mazinoties gan OI enerģijas, gan OI jaudas komponentēm, salīdzinājumā ar līdz 2021.gada 31.decembrim spēkā esošā OIK (1,751 EUR centi/kWh jeb 17,51 EUR/MWh), ir par 57% mazāka.

Kopējo OIK vērtības samazinājumu veicinājis:

– būtisks elektroenerģijas biržas cenu pieaugums 2021.gada otrajā pusē, tādējādi samazinot starpību starp OI un tirgus cenu un, atsevišķām elektrostaciju grupām, pat pārsniedzot OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas vidējo cenu.

– mazāks prognozētais iepirktās elektroenerģijas apjoms un atbalsta perioda garantētās maksas par koģenerācijas stacijā uzstādīto jaudu veidā beigas 2020. gada oktobrī AS “Latvenergo” TEC-1 un 2021. gada jūnijā AS “Rīgas Siltums” Imanta siltumcentrālei.

OIK komponentes aprēķinātas, apkopojot datus par 2021. gada 9 mēnešiem un 3 mēnešu prognozētajām elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksām.

Atbilstoši OI uzskaites datiem, kopējais OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas apjoms 2021.gadā ir plānots 934 GWh, kas ir par 238 GWh jeb 20% mazāk nekā gadu iepriekš.

Sistemātisks OIK vērtības samazinājums vērojams no 2018.gada, kad tika ieviests diferencētais OIK maksājums, paredzot ka daļa no veiktajiem jaudas maksājumiem nodrošina energoapgādes drošumu un cenu stabilitāti, sniedzot labumu visiem elektroenerģijas patērētājiem, neatkarīgi no to patēriņa apjoma.  OIK samazinājumu būtiski ietekmējusi arī AS “Latvenergo” pieteikšanās vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaicīgi atsakoties turpmāk saņemt 75 procentus no ikgadējiem Rīgas TEC-1 un TEC-2 elektriskās jaudas maksājumiem, tādējādi  valstij līdz 2028. gadam ietaupot nākotnes izmaksas 262 miljonu eiro apmērā.

SPRK apstiprinātās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2022. gada 1.janvāra:

OI enerģijas komponentes summāri ir aprēķinātas 0,00196 EUR/kWh jeb 1,96 EUR/MWh:

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā:  0,00020 EUR/kWh jeb 0,20 EUR/MWh;

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00176 EUR/kWh jeb 1,76 EUR/MWh.

Jaudas komponentes vidējā vērtība aprēķināta 0,00559 EUR/kWh jeb 5,59 EUR/MWh.
Jaudas komponente ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām :

– mājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 6,42EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 16,58 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 1,04 EUR/A/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku, 0,4 kV līnijas: 4,54 EUR/A/gadā;

– vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 6,42 EUR/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes, 0,4 kV līnijas: 4,69 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 3,27  EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 4,63 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku, 0,4 kV kopnes: 5,52 EUR/A/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV līnijas: 9,56 EUR/kW/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV kopnes: 12,03 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās, 110 kV līnijas: 3,90 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs, 110 kV kopnes: 4,35 EUR/kW/gadā.

Summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,755 EUR centi /kWh jeb 7,55 EUR/MWh apmērā.

 

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS “Latvenergo” meitassabiedrība SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs”. 

 

Andris Cakuls
SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētājs