razotajiem-icon-2

Iesniegums

Iesniegumā lūdz slēgt līgumu par komersanta elektrostacijas tīklā nodotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Iesniegumu adresē AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010, un norāda:

  • rekvizītus (nosaukums, juridiskā adrese, korespondences adrese, ja tā atšķiras no juridiskās);
  • banka, tās nosaukums, norēķinu konts, bankas kods;
  • kontaktinformācija un pilnvarotā kontaktpersona līguma sagatavošanai: tālrunis, fakss, e-pasts.


razotajiem-icon-3

Pielikumi atbilstoši elektrostacijas veidam 

razotajiem-icon-1

Informācija ražotājiem par obligātā elektroenerģijas iepirkuma līguma slēgšanu:

Lai noslēgtu līgumu ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, komersantam jāiesniedz iesniegums un pielikumi, kas atbilstošajam elektrostacijas veidam norādīti iesniedzamo dokumentu sarakstā (pa labi).

Dokumentus var iesniegt par daļām (piemēram, iesniegumu ar visiem pielikumiem atskaitot sistēmas operatora vai būvvaldes aktu, ja tāds vēl nav saņemts).

Lēmumu par līguma slēgšanu pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”. Līguma parakstīšana tie organizēta pēc lēmuma pieņemšanas.

Papildus informācija:

1. Neatkarīgi no līguma noslēgšanas datuma obligātais iepirkums tiek īstenots no brīža, kad elektrostacija ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar būvvaldes aktu un ir izsniegts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu.

2. Lai noslēgtu līgumu par elektroenerģijas iepirkumu, elektrostacijai jābūt pieslēgtai licencēta sistēmas operatora tīkliem. Informācija par elektrostacijas pieslēgumu: sadales tīkla lapā.

3. Sākot ar 2014.gada 1.jūniju elektroenerģijai, kas netiek iepirkta obligātā iepirkuma ietvaros, ir piemērojama iepirkuma cena, kas tiek aprēķināta pēc formulas CNPS – X (bez PVN), kur,
CNPS – elektroenerģijas biržas Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala (Elspot) ikstundas cena;
X (termoelektrostacijām) – 1.42 EUR/MWh;
X (hidroelektrostacijām) – 2.69 EUR/MWh;
X (vēja elektrostacijām) – 3.94 EUR/MWh.


 

razotajiem-icon-4

Kontaktinformācija (par obligātā elektroenerģijas
iepirkuma līguma slēgšanu):

Roberts Meijers
AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
Projektu vadītājs
Tālr.: 67728431
E-pasts: roberts.meijers@eptirgotajs.lv