parralax_main_img

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”

Veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

26.04.2016
Arī 2016.gadā obligātā iepirkuma komponente nemainīsies
Lasīt vairāk
parralax-what-is-img

Kas ir obligātais iepirkums?


 Obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas paredz tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem.

parralax-what-is-icon-1OI komponente (no 01.04.2016):

2,679 EUR centi/kWh


kogeneracijas-komponenteKoģenerācijas komponente:

1,625 centi/kWh


Atjaunojamo-energoresursu-komponenteAtjaunojamo energoresursu komponente:

1,054 centi/kWh


parralax-what-is-icon-4OI iepirktā elektroenerģija (2015):

1 427 GWh


parralax-what-is-icon-5OI apmaksātā jauda (2015):

1 062 MW


parralax-what-is-icon-6Ražotāju/staciju skaits (2015):

400Vairāk par OI
manufact-main-icon

Ražotājiem


 • Pieteikšanās
 • Tipveida līgumi
 • Noderīgas saites

1. Iesniegums


Lai noslēgtu līgumu ar AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”, komersantam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums
 • pielikumi (atbilstoši elektrostacijas veidam)

Lai noslēgtu līgumu par elektroenerģijas iepirkumu, elektrostacijai jābūt pieslēgtai licencēta sistēmas operatora tīkliem. Informācija par pieslēgumu pieejama šeit.

Iesniedzamo dokumentu apraksts pieejams šeit.

2. Atbilstības izvērtēšana


Lēmumu par līguma slēgšanu pieņem pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un izvērtēšanas.

3. Līguma slēgšana


Ar kandidātiem sazināsimies personīgi. Līguma parakstīšana tiek organizēta pēc lēmuma pieņemšanas.

 

Tipveida līgumi atbilstoši elektrostacijas veidam


parralax-round-icon-1 Koģenerācija parralax-round-icon-2Biogāze/ Biomasa parralax-round-icon-3Hidroelektrostacijas parralax-round-icon-4Vēja
parralax-round-icon-5Vēja (balansējoša)

 

Vairāk par pieteikšanos
parralax-aboutus-main-icon

Par mums


 • Vispārīgi fakti
 • Par uzņēmumu
 • Valde
 • Pārskati
 • about-us-icon-1Mērķis – veikt obligātā iepirkuma administrēšanas funkcijas
 • about-us-icon-2100% kapitāldaļas pieder
  AS “Latvenergo”
 • about-us-icon-3Darbība uzsākta 01.04.2014
 • about-us-icon-46 darbinieki
 AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšanu, pildot publiskā tirgotāja funkcijas.

Mūsu vērtības

AS „Enerģija publiskais tirgotājs” savā rīcībā un attiecībā uz klientiem, darba kolēģiem, sadarbības partneriem un sabiedrību īsteno šādas vērtības:

about-us-check ATBILDĪBA
Uz mums var paļauties – par katru veicamo darbu uzņemamies personisku atbildību.

about-us-check EFEKTIVITĀTE
Mēs rīkojamies profesionāli un sasniedzam izvirzītos mērķus, pamatoti izmantojot resursus.

about-us-check ATVĒRTĪBA
Mēs esam pretimnākoši un atklāti, veicinām pieredzes apmaiņu, esam atvērti jaunām idejām un pārmaiņām

Darbības pamatprincipi

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” darbojas, ievērojot gan augstus profesionālās darbības ētikas principus, gan normatīvo aktu prasības. Savā darbība veicinām informācijas atklātību un caurskatāmību gan attiecībā uz obligātā iepirkumu, gan sabiedrības darbību un finanšu rezultātiem.

Ziedojumi un dāvinājumi

Atbilstoši ierobežojumiem, kas noteikti Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” neīsteno finanšu līdzekļu un mantas ziedojumus/dāvināšanu.

Organizatoriskā struktūra

AS „Enerģija publiskais tirgotājs” nodarbināti 6 darbinieki, tajā skaitā Valde un Obligātā iepirkuma nodrošinājuma funkcija 3 projektu vadītāju sastāvā.

Atalgojuma politikas principi ir veidoti ar mērķi uzturēt motivējošu un konkurētspējīgu atalgojuma vienlaikus racionāli izmantojot finanšu resursus. Galvenie atalgojuma politikas pamatprincipi ir:

about-us-check Darbinieku atalgojums ir atkarīgs no darbinieka kvalifikācijas, pieredzes, spējām, attieksmes un ieguldījuma kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanā;

about-us-check Darbinieku individuālie mērķi/uzdevumi tiek sasaistīti ar kapitālsabiedrības mērķu izpildi;.

about-us-check Darbinieku atalgojums tiek veidots un uzturēts tā, lai sabalansētu darbinieku atalgojumu ar atalgojuma līmeni darba tirgū.

 

valde-1

Andris Cakuls

Valdes priekšsēdētājs
Pilnvaru termiņa sākums: 25. 02. 2014.
Pilnvaru termiņa beigas: 25. 02. 2019.


A. Cakuls (dzim. 1959.g.) darba pieredzi Latvenergo koncernā uzsācis 1988. gadā, filiāles „Ziemeļu elektriskie tīkli” Valkas tīklu rajona Energokontroles iecirknī, energokontroles inspektora amatā. Tālākā specializācija saistīta ar elektroenerģijas tirdzniecību un finanšu jomu, strādājot par finanšu direktoru, vēlāk elektroenerģijas vairumtirdzniecības direktoru, šajā amatā vadot arī Latvenergo kā publiskā tirgotāja funkciju elektroenerģijas iepirkumā no ražotājiem obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī nodrošinot elektroenerģijas tirdzniecību biržā. Šī amata pienākumus A. Cakuls veic arī šobrīd, paralēli AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” Valdes priekšsēdētāja pienākumu pildīšanai. No 2000. līdz 2008. gadam A. Cakuls papildus veic arī AS „Rīgas Siltums” Padomes locekļa un divus gadus arī Padomes priekšsēdētāja pienākumus.

1982. gadā A. Cakuls ieguvis inženiera – elektriķa diplomu Rīgas Politehniskajā Institūtā (šobrīd Rīgas Tehniskā Universitāte), savukārt 2003. gadā absolvējis Rīgas Starptautisko Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskolu, iegūstot maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (MBA).

valde-2

Līga Daugaviete

Valdes locekle
Pilnvaru termiņa sākums: 25. 02. 2014.
Pilnvaru termiņa beigas: 25. 02. 2019.


L. Daugaviete (dzim. 1977.g.) enerģētikas jomā darbojas desmit gadus, no tiem septiņus ir nostrādājusi Latvenergo koncernā. L. Daugavietes sākotnējā darba pieredze ir saistīta ar regulācijas jautājumiem – licencēšanu, tarifu noteikšanu un normatīvo aktu izstrādi. Šobrīd paralēli AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes locekles pienākumiem L. Daugaviete vada AS „Latvenergo” Elektroenerģijas tirdzniecības juridiskā nodrošinājuma nodaļu, kas sniedz juridisku atbalstu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības darījumiem Latvijā, kā arī meitassabiedrībām ElektrumEesti, OÜ un Elektrum Lietuva, UAB.

2000. gadā L. Daugaviete Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvusi bakalaura grādu tiesību zinātnēs un 2002. gadā – maģistra grādu sociālajās zinātnēs, savukārt 2004. gadā absolvējusi Rīgas Juridisko augstskolu, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē (LL.M.).

valde-3

Jānis Irbe

Valdes loceklis
Pilnvaru termiņa sākums: 15. 12. 2015.
Pilnvaru termiņa beigas: 15. 12. 2020.


J.Irbe (dzim. 1973.g.) darbu Latvenergo koncernā uzsācis 2001. gadā AS “Latvenergo” Finanšu daļā, finanšu analītiķa amatā. Šobrīd paralēli AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes locekļa pienākumiem J.Irbe strādā par AS „Latvenergo” Finanšu un kredītu vadības direktoru. Viņa vadītās struktūrvienības pienākumos ir aizņemtā finansējuma piesaiste finanšu un kapitāla tirgos, koncerna naudas plūsmas un finanšu risku vadība, sadarbības nodrošinājums ar finanšu institūcijām, kredītreitinga uzturēšana, kā arī finanšu atbalsta sniegšana koncerna darījumiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

1995. gadā J.Irbe Latvijas Universitātes Vadības un ekonomiskās informātikas fakultātē ieguvis bakalaura grādu biznesa vadībā un 1998. gadā – vadības zinību maģistra grādu sabiedrības vadībā, savukārt 2006. gadā absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolu, iegūstot profesionālo maģistra grādu uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA).

 

2015

AS  „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015. gada pārskats (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada nerevidētie saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 9 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 6 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2015.gada 3 mēnešu nerevidētie starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati (pdf)

 

2014

AS  „Enerģijas publiskais tirgotājs” 2014. gada pārskats (pdf)


ept-contacts-ikona

Kontakti


 

Kontakti un rekvizīti


 

parralax-contacts-1Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010, Latvija

 

parralax-contacts-2Tālrunis: (+371) 67723777

 

parralax-contacts-3E-pasts: info@eptirgotajs.lv

 

parralax-contacts-4Nosaukums: AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
Reģistrācijas Nr.: 40103762700
PVN reģistrācijas Nr.: LV40103762700

 

Kā mūs atrast