Obligātā iepirkuma komponente paliks līdzšinējā apmērā arī 2017. gadā

Apkopojot datus par 2016. gada elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OI) izmaksām, AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir aprēķinājusi un iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai jaunās obligātā iepirkuma komponentes (OIK), kas apstiprināšanas gadījumā stāsies spēkā 2017. gada 1. aprīlī.

Jauno OIK aprēķinā AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir ņēmusi vērā valsts mērķdotāciju OIK samazināšanai. Neskatoties uz to, ka ik gadu darbu uzsāk jaunas neielas jaudas subsidējamas elektrostacijas, ir izdevies panākt, ka kopējā obligātā iepirkuma komponente ar 2017. gada 1. aprīli nepalielināsies un būs 2,679 centi par kilovatstundu (kWh).

OIK maksā ikviens elektroenerģijas lietotājs. SPRK iesniegtie aprēķini paredz, ka arī no šā gada 1. aprīļa OIK maksājums juridiskiem klientiem un mājsaimniecībām ikmēneša elektroenerģijas rēķinā nepieaugs. To nodrošina OIK pieauguma ierobežošanas mehānisms – valsts budžeta mērķdotācija, ko finansē no  staciju īpašnieku veiktajiem maksājumiem valsts budžetā. Lielāko finansējuma daļu nodrošina koģenerācijas staciju Rīgas TEC-1un TEC-2 īpašnieka – AS “Latvenergo” subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN) maksājumi un dividendes.

Ņemot vērā, ka lielāko daļu no budžeta dotācijas finansējuma valsts saņem no koģenerācijas staciju īpašniekiem, koģenerācijas komponentes īpatsvars kopējā OIK ir samazinājies. Tādējādi paredzams, ka no šā gada 1. aprīļa OI koģenerācijas komponente būs 1,185 centi/kWh (šobrīd – 1,625 centi/kWh), savukārt AER komponente – 1,494 centi/kWh (šobrīd – 1,054 centi/kWh).

Kopumā 2016.gadā OI apjoms ir pieaudzis par 5%, jo 2015.gadā darbību uzsākušās stacijas ir darbojušās pilnu kalendāro gadu, turklāt pērn ekspluatācijā ir nodotas jaunas stacijas ar kopējo jaudu 18.3 MW. Tomēr labākas tirgus konjunktūras dēļ, ko galvenokārt noteica gāzes tirdzniecības cenu samazinājums,  nodrošinot zemākas OI iepirkuma cenas,  kā arī veiksmīgas lielo koģenerācijas staciju darbības tirgū dēļ, OI kompensējamās izmaksas ir samazinājušās par 18 milj. EUR salīdzinājumā ar 2015.gadu.

Lielāko atbalstu 2016.gadā OI ietvaros, rēkinot pēc SEN nomaksas,  uz vienu saražoto kilovatstundu ir saņēmušas mazās hidroelektrostacijas (12,8  centi/kWh), biogāzes stacijas (11,4 centi/kWh), savukārt  mazāko – Rīgas TEC (3,9 centi/kWh).

 

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” no 2014. gada 1. aprīļa pilda publiskā tirgotāja pienākumus. Tam normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi iepirkt elektroenerģiju, kā arī veikt jaudas maksājumus ražotājiem, kuri ir ieguvuši tiesības uz valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem un efektīvās koģenerācijas procesā.