No 2018.gada sagaidāma OIK samazināšanās

Apkopojot datus par 2017. gada 9 mēnešiem un 3 mēnešu prognozētajām elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas maksājumu izmaksām, AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir aprēķinājusi un 20.oktobrī iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) jaunās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), kas apstiprināšanas gadījumā stāsies spēkā no nākamā gada.

Plānots, ka no 2018. gada 1. janvāra OIK dalīs fiksētajā un mainīgajā maksājumā, proti, OIK lielums būs diferencēts pēc pieslēguma jaudas, vienlaicīgi nedaudz mazinoties vidējai OIK vērtībai līdz 2,579 EUR centiem/ kWh.  Jauno samazināto OIK aprēķinu sekmējis 22. septembrī Ministru kabinetā pieņemtais rīkojums „Par konceptuālo ziņojumu „Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai””, kas paredz efektīvu un ilgtspējīgu OIK izmaksu samazināšanu elektroenerģijas lietotājiem. Tā ietvaros lielajām koģenerācijas stacijām, tas ir, Rīgas termoelektrostacijām (TEC), tiek piedāvāts pieteikties uz brīvprātīga atbalsta samazināšanu, pretī saņemot vienreizēju kompensāciju, kas atbilstu nākotnē nesaņemto atbalsta maksājumu diskontētai vērtībai, tādējādi  valsts līdz 2028. gadam ietaupa nākotnes izmaksas 262 miljonu eiro apmērā.  AS “Latvenergo” jau ir pieteikusies vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaicīgi atsakoties turpmāk saņemt 75 procentus no ikgadējiem Rīgas TEC-1 un TEC-2 elektriskās jaudas maksājumiem, un šīs prognozes jau ir ietvertas OIK aprēķinā.

Jaunais OIK paredz samazināt piemērojamo OIK maksu par patērētajām kilovatstundām (no esošajiem 2,679 uz 1,460 eiro centiem par kWh), bet ieviest fiksētu ikmēneša maksu par  pieslēgumā uzstādītajām jaudām. Līdz ar to OIK diferencēšanas vislielākie ieguvēji būs lielie ražojošie un citi uzņēmumi, kas intensīvi patērē elektroenerģiju, jo relatīvais OIK samazinājums tiem sniegs ievērojamu ietaupījumu. Tāpat arī lielākajai daļai no mājsaimniecībām elektrības rēķini kļūs mazāki (piemēra, mājsaimniecībai ar 1 fāzes pieslēgumu un vidējo elektroenerģijas patēriņu 100 kWh mēnesī ik mēneša rēķini samazināsies par 20 centiem). Pieslēgumiem ar efektīvi izmantotu slodzi OIK samazinājums būs straujāks.

Līdz ar šāda risinājuma ieviešanu tiek panākts OIK sistemātisks samazinājums turpmākajā periodā. Summāri OIK mazinās uz 2,579 EUR centiem/ kWh  2018.– 2019.gadā un uz  2,492 EUR centiem/ kWh – 2020.gadā, kā arī ļaus samazināt valsts mērķdotācijas OIK no aptuveni 89 milj. EUR 2018.gadā, līdz ap 18 milj. EUR – 2019. un 2020.gadā.

Diferencētais OIK maksājums būs kā juridiskajiem uzņēmumiem, tā arī mājsaimniecībām, tā ieviešanu nosaka izmaiņas normatīvajos aktos, paredzot ka daļa no veiktajiem jaudas maksājumiem nodrošina energoapgādes drošumu un cenu stabilitāti, sniedzot labumu visiem elektroenerģijas patērētājiem, neatkarīgi no to patēriņa apjoma, un attiecīgi arī būtu finansējama.

SPRK lēmumu par jauno OIK pieņems līdz šā gada novembra beigām.

 

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2018.gada 1.janvāra.

Obligātā iepirkuma komponentes:

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā: 0,00434 EUR/kWh jeb 4,34 EUR/MWh;

–  obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,01029 EUR/kWh jeb 10,29 EUR/MWh.

Jaudas komponentes:

– mājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 12,05 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 31,09 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 1,94 EUR/A/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku, 0,4 kV līnijas: 8,51 EUR/A/gadā;

– vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 12,05 EUR/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes, 0,4 kV līnijas: 8,71 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 6,08 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 8,47 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku, 0,4 kV kopnes: 9,97 EUR/A/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV līnijas: 17,08 EUR/kW/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV kopnes: 22,31 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās, 110 kV līnijas: 5,46 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs, 110 kV kopnes: 6,51 EUR/kW/gadā.

 

————————————————————————————————————————————–

ZIŅU ARHĪVS

10.11.2017. Obligātā iepirkuma izmaksu virs tirgus cenas prognoze 2017-2018.gadam

17.10.2017. Par enerģijas iepirkumu no atbalstāmajām elektrības ražotnēm

20.02.2017. Regulators apstiprina obligātā iepirkuma komponenti līdzšinējā apmērā arī 2017.gadā