No 2023.gada 1.janvāra OIK vērtība – 0 EUR/MWh, no 2023.gada 1.maija – OIK atcelta

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2022.gada 24.novembrī ir apstiprinājusi SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” (EPT) iesniegtās aprēķinātās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un jaudas komponentes (OIK), kas stājās spēkā 2023.gada 1.janvārī.

Apstiprinātā OIK vērtība no 2023.gada 1.janvāra ir 0,00 EUR centi/kWh jeb 0,00 EUR/MWh.

OIK vērtības samazinājumu veicinājis būtisks elektroenerģijas biržas cenu pieaugums 2022.gada otrajā pusē, tādējādi samazinot starpību starp OI un tirgus cenu un pat pārsniedzot OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas vidējo cenu. 2022.gada kopējo ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem EPT ir novirzījusi iepriekšējos gados uzkrāto nesegto OI izmaksu daļējai kompensēšanai, ko pakāpeniski būtu seguši elektroenerģijas galalietotāji, veicot OIK maksājumus un/vai EPT saņemot valsts budžeta dotāciju.

Sistemātisks OIK vērtības samazinājums vērojams no 2018.gada, kad tika ieviests diferencētais OIK maksājums, paredzot ka daļa no veiktajiem jaudas maksājumiem nodrošina energoapgādes drošumu un cenu stabilitāti, sniedzot labumu visiem elektroenerģijas patērētājiem, neatkarīgi no to patēriņa apjoma.  OIK samazinājumu būtiski ietekmējusi arī AS “Latvenergo” pieteikšanās vienreizējas kompensācijas saņemšanai no valsts, vienlaicīgi atsakoties turpmāk saņemt 75 procentus no ikgadējiem Rīgas TEC-1 un TEC-2 elektriskās jaudas maksājumiem, tādējādi  valstij līdz 2028. gadam ietaupot nākotnes izmaksas 262 miljonu eiro apmērā.

SPRK apstiprinātās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2023. gada 1.janvāra:

OI enerģijas komponentes:

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā:  0,00 EUR/kWh jeb 0,00 EUR/MWh;

– obligātā iepirkuma komponente no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo izmantojot AER: 0,00 EUR/kWh jeb 0,00 EUR/MWh.

Jaudas komponentes vidējā vērtība ir 0,00EUR/kWh jeb 0,00 EUR/MWh.

Jaudas komponente ir diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām:

– mājsaimniecību vienfāzes pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 0,00 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 0,00 EUR/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A ieskaitot, 0,4 kV līnijas: 0,00 EUR/A/gadā;

– mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgumi ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku, 0,4 kV līnijas: 0,00 EUR/A/gadā;

– vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A, 0,4 kV līnijas: 0,00 EUR/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes, 0,4 kV līnijas: 0,00 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 0,00  EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot, 0,4 kV kopnes: 0,00 EUR/A/gadā;

– trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku, 0,4 kV kopnes: 0,00 EUR/A/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV līnijas: 0,00 EUR/kW/gadā;

– visas atļautās slodzes, 6-20 kV kopnes: 0,00 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās, 110 kV līnijas: 0,00 EUR/kW/gadā;

– lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs, 110 kV kopnes: 0,00 EUR/kW/gadā.

Summāri OI komponentes, tajā skaitā jaudas komponentes, ir aprēķinātas vidēji 0,000 EUR centi /kWh jeb 0,00 EUR/MWh apmērā.

Tāpat Latvijas Republikas Saeima 2023.gada 16.februārī ir pieņēmusi grozījumus Elektroenerģijas tirgus likumā, kas paredz, ka no 2023.gada 1.maija EPT ar elektroenerģijas obligāto iepirkumu un ar garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistīto izmaksu pārsniegumu pār ieņēmumiem sedz nevis elektroenerģijas galalietotāji obligātā iepirkuma komponentes veidā, bet gan tos sedz no valsts budžeta.

Elektroenerģijas obligātais iepirkums ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijas režīmā vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Elektroenerģijas tirgus likumā noteiktos publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS “Latvenergo” meitassabiedrība SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs”. 

 

Andris Cakuls
SIA “Enerģijas publiskais tirgotājs” valdes priekšsēdētājs