Arī 2016.gadā obligātā iepirkuma komponente nemainīsies

2016.gada 1.aprīlī stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprinātā  jaunā obligātā iepirkuma komponente (OIK), kas paliek nemainīga un ir 2,679 centi/kWh.

OIK pieauguma ierobežošanas mehānisms, ko finansē no subsidētās elektroenerģijas nodokļa ieņēmumiem un AS “Latvenergo” dividendēm, ir nodrošinājis, ka OIK jau trešo gadu nav pieaugusi. No 2016.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31. martam valsts mērķdotācijās OIK  pieauguma ierobežošanai izmaksās 78.9 milj. EUR, no kuriem aptuveni 70% tiek rasti no Latvenergo koncerna SEN (subsidētās elektroenerģijas nodoklis) ieņēmumu un dividenžu veidā.

Lai arī kopējā OIK nav mainījusies, atbilstoši obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinam, ir mainījies OI komponentes sadalījums starp koģenerācijas un atjaunīgo energoresursu komponentēm. No 1.aprīļa OI koģenerācijas komponente samazinājusies līdz 1,625 centiem/kWh (iepriekš– 1,671 centi/kWh), savukārt atjaunīgo energoresursu komponente pieaugusi līdz 1,054 centiem/kWh (iepriekš – 1,008 centi/kWh).

Salīdzinoši, 2015.gadā koģenerācijas elektrostaciju atbalsts ir samazinājies par 1%, ko galvenokārt noteica gāzes tarifu samazinājums, savukārt, atbalsts  atjaunīgajiem energoresursiem ir pieaudzis par 13%, ko galvenokārt izraisīja jaunu ražošanas jaudu ieviešana 2014. gada otrajā pusē un 2015.gadā. Atjaunīgo energoresursu īpatsvars pēc SEN nomaksas kopējās kompensējamās izmaksās ir pieaudzis līdz 40% (2014.gadā – 37%), AS “Latvenergo” koģenerācijas staciju jaudu maksājuma īpatsvars pēc SEN nomaksas kopējās OI izmaksās 2014. gadā ir faktiski nemainīgs – 38%, bet pārējo gāzes koģenerācijas staciju īpatsvars ir 22 %.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, AS “Enerģijas publiskais tirgotājs” no 2014. gada 1.aprīļa pilda publiskā tirgotāja pienākumus. Tam normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi iepirkt elektroenerģiju, kā arī veikt jaudas maksājumus ražotājiem, kuri ir ieguvuši tiesības uz valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem un efektīvās koģenerācijas procesā.