Vispārīgi fakti par obligāto iepirkumu (OI)

Staciju skaits (2015)     400
OI apmaksātā jauda (2015)     1 062 MW
 OI ietvaros iepirktā elektroenerģija (2015)     1 427 GWh
OI izmaksas (2015)     EUR 314 miljoni
OI neto izmaksas (2015)     EUR 224,3 miljoni
OI komponente no 2016. gada 1. aprīļa     2,679 EUR centi/kWh
     - Koģenerācija     1,625 EUR centi/kWh
     - Atjaunojamie energoresursi     1,054 EUR centi/kWh

 

Obligātā iepirkuma administrēšana

No 2014. gada 1. aprīļa AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic publiskā tirgotāja pienākumus obligātā iepirkuma funkciju administrēšanai, kas ietver šādas galvenās aktivitātes:

  • Veic maksājumus elektroenerģijas ražotājiem, kam ir noteikts atbalsta mehānisms

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” pienākums ir iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, kuriem ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un veikt grantētās jaudas maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Gan elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenu, gan garantētās jaudas maksājuma apmēru nosaka Ministru Kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” un tā apmērs tiek diferencēts un ir atkarīgs no dažādiem elektrostacijas veida, uzstādītās jaudas un citiem parametriem.

2015.gadā obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģija tiek iepirkta no 400 ražotājiem/stacijām (2014.gadā – 386 ražotāji/stacijas), kuru kopējā uzstādītā jauda ir 1 364 MW (2014.gadā – 1 354 MW). Kopējās obligātās iepirkuma izmaksas ir EUR 314 miljoni (2014.gadā – EUR 308,9 miljoni).

  • Pārdod iepirkto elektroenerģiju biržā

Obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju AS „Publiskais enerģijas tirgotājs” pārdod elektroenerģijas biržā par Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala ikstundas cenu. Tādējādi tiek nodrošināta iespēju precīzi noteikt OI izmaksas virs tirgus cenas, kas iekļaujamas OI komponenšu aprēķinā.

2015.gadā obligātā iepirkuma ietvaros tika iepirkta 1 427 GWh elektroenerģijas. Iepirktās elektroenerģijas vērtība (atbilstoši elektroenerģijas tirgus cenai) ir EUR 59,1 miljoni, savukārt obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas ir EUR 254,9 miljoni.

  • Ietur subsidētās elektroenerģijas nodokli un pārskaita to valsts budžetā

Lai ierobežotu OI  komponentes pieaugumu elektroenerģijas lietotājiem Latvijā, kā viens no instrumentiem no 2014. gada 1. janvāra uz turpmākajiem četriem gadiem ir ieviests Subsidētās elektroenerģijas nodoklis (SEN), ar kuru tiek aplikts valsts sniegtais atbalsts OI ražotājiem, t.i., ienākumi no OI ietvaros pārdotās elektroenerģijas, gan garantētos jaudas maksājumus koģenerācijas stacijās.

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ietur subsidētās enerģijas nodokli no visiem elektroenerģijas ražotājiem, kas ir saņēmuši tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantētās jaudas maksājumus par uzstādīto elektrisko jaudu. Ieturētais subsidētās elektroenerģijas nodoklis tiek iemaksāts valsts kasē un novirzīts valsts budžetā paredzētā mērķdotācija OI izmaksu kompensēšanai.Subsidētās elektroenerģijas likmes ir noteiktas no 5% – 15%. Ražotājiem, kas kā kurināmo izmanto dabas gāzi, piemērotā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme ir 15%. Ražotājiem, kas kā kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus (biomasas, biogāzes, vēja un hidroelektrostacijas) piemērotā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme ir 10%. Savukārt 5% subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme ir piemērota tiem ražotājiem, kam Ekonomikas Ministrijas piešķīrusi tiesības izmantot samazinātu nodokļu likmi. Informācija par piemēroto subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi ir atrodama subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrā, kas pieejams Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://em.gov.lv.

  • Saņem valsts dotāciju OIK pieauguma ierobežošanai

Lai saglabātu kopējo OIK vērtību 26,79 EUR/MWh, AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” no valsts saņem dotāciju, kas sedz daļu no obligātā iepirkuma izmaksu pieauguma. 2015.gadā no valsts budžeta tika piešķirta dotācija EUR 20,3 miljonu apmērā, savukārt budžeta apakšprogrammā paredzētie līdzekļi 2016. gadā ir EUR 59,7 miljoni, kas atbilst ¾ no kopējās prognozētās nepieciešamās valsts dotācijas, savukārt atlikusī ¼ EUR 19.9 miljoni ieplānota 2017.gada budžetā. Valsts dotācija tiek  finansēta no SEN ieņēmumiem un AS „Latvenergo” samaksātajām dividendēm.

  • Iesniedz SPRK apstiprināšanai obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinu

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” reizi gadā, ņemot vērā iepriekšējā gada faktiskās obligātā iepirkuma izmaksas, aprēķina obligātā iepirkuma komponentes apmēru un iesniedz to SPRK apstiprināšanai. Obligātā iepirkuma komponente sastāv no divām daļām: koģenerācijas un atjaunojamajiem energoresursiem.

SPRK pārbauda obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinu atbilstību normatīvajiem aktiem un apstiprina obligātā iepirkuma komponentes apmēru, kas tiek iekļauts elektroenerģijas lietotāju rēķinā par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem. Obligātā iepirkuma komponenšu izmaiņas spēkā stājas katra gada 1.aprīlī. Obligātā iepirkuma komponentes tiek aprēķinātas atbilstoši šādai formulai (aprēķins ir vienkāršots salīdzinoši ar metodiku):

  • Saņem obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumus no elektroenerģijas patērētajiem Latvijā

Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektā daļa, 281.panta ceturtā daļa, 291.panta ceturtā daļa un 30.panta trešā daļa paredz, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas no elektrostacijām, kuras elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un elektrostacijām, kuras elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu kompensē visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.

Obligātā iepirkuma komponente tiek iekļauta vienotā rēķinā, ko klienti maksā par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem. Obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumus pienākums iekasēt no klientiem vai tirgotājiem ir sadales sistēmas operatoriem (lielākais sadales sistēmas operators AS „Sadales tīkls”), kas tālāk šos ieņēmumus pārskaita AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”.

Ražotāju uzstādītā jauda un staciju skaits

Kopējā ražotāju uzstādītā jauda 2015. gadā sasniedza 1 364 MW, no tās atbalstu garantētās jaudas maksas veidā  par uzstādīto elektrisko jaudu saņem koģenerācijas stacijas (t.sk., biomasas koģenerācijas stacijas), kuru uzstādītā jauda pārsniedz  4 MW. Šādu staciju kopējā jauda sasniedz 1 062 MW.

Salīdzinot ar 2014. gadu, elektrostaciju uzstādītā jauda, kas saņem atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros, ir palielinājusies par 10 MW. Uzstādītās jaudas pieaugums galvenokārt bija biomasas stacijās.

Kopumā 2015. gadā atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros saņēma 400 ražotāji/stacijas. 37% no kopējā elektrostaciju skaita veido hidroelektrostacijas, 24% – koģenerācijas stacijas ar jaudu līdz 4MW, 14% – biogāzes stacijas, bet 13% – vēja elektrostacijas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ražotāju skaits 2015. gadā ir pieaudzis par 14, no tām 13 veido biomasas stacijas un 1 – biogāzes stacija.

2014. gadā darbību uzsākušās stacijas

Informācija par staciju skaitu periodā no 2011. – 2015. gadam apkopota pamatojoties uz datiem, kas publicēti Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://em.gov.lv.

 

OI neto izmaksas

2015. gadā OI ietvaros tika iepirkts 1 427 GWh elektroenerģijas (2014. gadā – 1 284 GWh) un veikti maksājumi par uzstādīto jaudu, kuras apmērs sasniedz 1 062 MW.

Kopējās obligātā iepirkuma (OI) izmaksas 2015. gadā ir EUR 314miljoni. OI neto izmaksas* pirms SEN sasniedz EUR 254,9 miljonus, savukārt reālais ražotāju saņemtais atbalsts jeb OI neto izmaksas ir EUR 224,3 miljoni. 41% no OI neto izmaksām veido koģenerācijas stacijas virs 4 MW, 19% – koģenerācijas stacijas līdz 4 MW,savukārt 20% – biogāzes stacijas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, OI neto izmaksas 2015.gadā ir pieaugušas par EUR 9  miljoniem, no tiem lielākais pieaugums EUR 4,7 miljonu apmērā ir biomasas un biogāzes stacijām, savukārt koģenerācijas stacijām līdz 4 MW atbalsta apmērs samazinājies par EUR 1,6 miljoniem.

OI atbalsta apmērs atkarīgas no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze, dabasgāze), uzstādītās jaudas, kā arī piesaistes dabasgāzes cenai (attiecībā uz biomasas, biogāzes un koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW).

*OI neto izmaksas – obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas un garantētas jaudas maksājumi par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, no kuriem ir atskaitīti ieņēmumi no iepirktās elektroenerģijas pārdošanas Nord Pool Spot biržā un Subsidētās elektroenerģijas nodoklis (SEN)

 

Obligātā iepirkuma komponente (OIK)

OIK no 2016. gada 1. aprīļa nemainās un ir 2,679 centi/kWh. To veido koģenerācijas komponente (1,625 centi/kWh) un atjaunojamo energoresursu komponente (1,054 centi/kWh). Galvenais instruments, kas ir nodrošinājis OI komponenti iepriekšējā līmenī ir valsts budžetā paredzētā mērķdotācija OI izmaksu kompensēšanai, kas iekļauta aprēķinot OIK apmēru no 2016. gada 1. aprīļa.