Vispārīgi fakti par obligāto iepirkumu (OI)

Staciju skaits (2018)     374
OI apmaksātā jauda (2018)     1 062 MW
 OI ietvaros iepirktā elektroenerģija (2018)     1 385 GWh
OI izmaksas (2018)     EUR 227,0 miljoni
OI neto izmaksas (2018)     EUR 158,9 miljoni
Vidējā OI komponente no 2019. gada 1. janvāra     2,268 EUR centi/kWh
     – Koģenerācija     0,599 EUR centi/kWh
     – Atjaunojamie energoresursi     0,875 EUR centi/kWh
     – Vidējā jaudas komponente*     0,794 EUR centi/kWh

 

* diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām, atkarībā no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida

Obligātā iepirkuma administrēšana

No 2014. gada 1. aprīļa AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic publiskā tirgotāja pienākumus obligātā iepirkuma funkciju administrēšanai, kas ietver šādas galvenās aktivitātes:

  • Veic maksājumus elektroenerģijas ražotājiem, kam ir noteikts atbalsta mehānisms

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” pienākums ir iepirkt elektroenerģiju no ražotājiem, kuriem ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un veikt grantētās jaudas maksājumus par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Gan elektroenerģijas obligātā iepirkuma cenu, gan garantētās jaudas maksājuma apmēru nosaka Ministru Kabineta 2009. gada 10. marta noteikumi Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un 2010. gada 16. marta noteikumi Nr.262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” un tā apmērs tiek diferencēts un ir atkarīgs no dažādiem elektrostacijas veida, uzstādītās jaudas un citiem parametriem.

2018. gadā obligātā iepirkuma ietvaros elektroenerģija tiek iepirkta no 374 ražotājiem/stacijām (2017. gadā – 408 ražotāji/stacijas), kuru kopējā uzstādītā jauda ir 1 360 MW (2017. gadā – 1 394 MW). Kopējās obligātās iepirkuma izmaksas ir 227,0 miljoni EUR (2017. gadā – 320,2 miljoni EUR).

  • Pārdod iepirkto elektroenerģiju biržā

Obligātā iepirkuma ietvaros iepirkto elektroenerģiju AS „Publiskais enerģijas tirgotājs” pārdod elektroenerģijas biržā par Nord Pool Spot Latvijas tirdzniecības apgabala ikstundas cenu. Tādējādi tiek nodrošināta iespēju precīzi noteikt OI izmaksas virs tirgus cenas, kas iekļaujamas OI komponenšu aprēķinā.

2018. gadā obligātā iepirkuma ietvaros tika iepirkta 1 385 GWh elektroenerģijas. Iepirktās elektroenerģijas vērtība (atbilstoši elektroenerģijas tirgus cenai) ir 68,1 miljons EUR, savukārt obligātā iepirkuma izmaksas virs tirgus cenas ir 158,9 miljoni EUR.

  • Saņem valsts dotāciju OIK pieauguma ierobežošanai

Lai nodrošinātu vidējās OIK samazināšanos AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” no valsts saņem dotāciju, kas sedz daļu no obligātā iepirkuma izmaksu pieauguma.

Valsts dotācija tiek finansēta galvenokārt no AS „Latvenergo” dividendēm par valsts kapitāla izmantošanu.

  • Iesniedz SPRK apstiprināšanai obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu

Balstoties uz OI izmaksām, reizi gadā AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” aprēķina obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu apmēru un iesniedz to Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai.

Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā (turpmāk – ETL), kas stājās spēkā 2017. gada 1.septembrī, nosaka jaunu kārtību, kādā publiskajam tirgotājam tiks segtas kompensējamās izmaksas, kas rodas iepērkot elektroenerģiju OI ietvaros un veicot jaudas maksājumus koģenerācijas elektrostacijām. Izmaiņas normatīvajos aktos paredz, ka obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu izmaiņas tiek veiktas katra gada 1. janvārī (līdz šim – 1. aprīlī) un lietotāji maksā obligātā iepirkuma komponentes, ko veido mainīgā daļa proporcionāli patērētajai elektroenerģijai un fiksētā daļa (jaudas komponente), kas atkarīga no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida. Atbilstoši izmaiņām ETL 2017. gada 23.septembrī stājās spēkā Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika (SPRK padomes 2017. gada 14. septembra lēmums Nr.1/24). SPRK pārbauda obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu atbilstību normatīvajiem aktiem un apstiprina komponenšu apmēru, kas tiek iekļauts elektroenerģijas lietotāju rēķinos par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem.

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes tiek aprēķinātas atbilstoši šādām formulām (aprēķins ir vienkāršots salīdzinoši ar metodiku):

oik_formula_2018gads

  • Saņem obligātā iepirkuma un jaudas komponentes ieņēmumus no elektroenerģijas patērētajiem Latvijā

Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektā daļa, 281.panta ceturtā daļa, 291.panta ceturtā daļa un 30.panta trešā daļa paredz, ka elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas no elektrostacijām, kuras elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un elektrostacijām, kuras elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu kompensē visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji.

Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes tiek iekļautas vienotā rēķinā, ko klienti maksā par patērēto elektroenerģiju un sistēmas pakalpojumiem. Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu ieņēmumus pienākums iekasēt no klientiem vai tirgotājiem ir sadales sistēmas operatoriem (lielākais sadales sistēmas operators AS „Sadales tīkls”), kas tālāk šos ieņēmumus pārskaita AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”.

  • Sniedz valsts atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem 

Pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas valsts atbalsta sniegšanai energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem 2017. gada 13. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 395 „Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”, kas nosaka energoietilpīgo apstrādes rūpniecības uzņēmumu kvalifikācijas kritērijus un kārtību, kādā tie var pieteikties OIK samazinājumam izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam (par atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem).

AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” veic maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem atbilstoši Ekonomikas ministrijas lēmumiem par tiesību piešķiršanu uz obligātā iepirkuma komponentes samazinājumu un komersanta izrakstītajiem rēķiniem.

Ražotāju uzstādītā jauda un staciju skaits

Kopējā ražotāju uzstādītā jauda 2018. gadā sasniedza 1 360 MW, no tās atbalstu garantētās jaudas maksas veidā  par uzstādīto elektrisko jaudu saņem koģenerācijas stacijas (t.sk., biomasas koģenerācijas stacijas), kuru uzstādītā jauda pārsniedz 4 MW. Šādu staciju kopējā jauda sasniedz 1 062 MW. Salīdzinot ar 2017. gadu, elektrostaciju uzstādītā jauda, kas saņem atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros, ir samazinājusies par 34 MW. 2018. gadā atbalstu obligātā iepirkuma ietvaros saņēma 374 ražotāji/stacijas. 35 % no kopējā elektrostaciju skaita veido hidroelektrostacijas, 23 % – koģenerācijas stacijas ar jaudu līdz 4 MW, 14 % – biogāzes stacijas, 14 % – biomasas stacijas un 13 % – vēja elektrostacijas. 2017. gadā 24 elektrostacijām – 22 dabasgāzes koģenerācijas stacijām un 2 biomasas stacijām – ir beidzies atbalsta periods saražotās elektroenerģijas pārdošanai OI ietvaros.

Informācija par staciju skaitu periodā no 2014. – 2018. gadam apkopota pamatojoties uz datiem, kas publicēti Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas mājas lapā http://em.gov.lv.

 

OI neto izmaksas

2018. gadā OI ietvaros tika iepirkts 1 385 GWh elektroenerģijas (2017. gadā – 1 567 GWh) un veikti maksājumi par uzstādīto jaudu, kuras apmērs sasniedz 1 062 MW.

Kopējās obligātā iepirkuma (OI) izmaksas 2018. gadā ir 227,0 miljoni EUR, savukārt OI neto izmaksas* sasniedz 158,9 miljonus EUR. 20,5 % no OI neto izmaksām veido koģenerācijas stacijas virs 4 MW, 20 % – biogāzes stacijas, savukārt 18 % – biomasas elektrostacijas.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, OI neto izmaksas 2018. gadā ir samazinājušās par 76,4 miljoniem EUR. Būtisku izmaksu samazinājumu noteica AS “Latvenergo” TEC-1 un TEC-2 jaudas atbalsta samazinājumam par 75%, tādējādi radot ~75 milj. EUR OI izmaksu virs tirgus cenas samazinājumu.

OI atbalsta apmērs atkarīgas no izmantoto energoresursu veida (vējš, ūdens, biomasa, biogāze, dabasgāze), uzstādītās jaudas, kā arī piesaistes dabasgāzes cenai (no 2017. gada 1. maija tikai dabasgāzes koģenerācijas stacijām ar jaudu līdz 4 MW).

*OI neto izmaksas – obligātā iepirkuma ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksas un garantētas jaudas maksājumi par elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu, no kuriem ir atskaitīti ieņēmumi no iepirktās elektroenerģijas pārdošanas Nord Pool Spot biržā un Subsidētās elektroenerģijas nodoklis (SEN) (līdz 2017. gada beigām).

 

Obligātā iepirkuma un jaudas komponente (OIK)

Vidējā OIK no 2019. gada 1. janvāra ir saglabājusies 2,268 centiem/kWh. Atbilstoši obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinam mainīgā OIK daļa no 2019. gada 1. janvāra ir 1,474, tai skaitā koģenerācijas komponente – 0,599 EUR centi/kWh, atjaunīgo energoresursu komponente – 0,875 EUR centi/kWh, bet fiksētā daļa (jaudas komponente) pakalpojuma veida.

* diferencēta dažādām elektroenerģijas lietotāju grupām, atkarībā no izmantotā sistēmas pakalpojuma veida