Paredzams, ka no 2015. gada 1. aprīļa obligātā iepirkuma komponente nemainīsies

Apkopojot datus par 2014. gada elektroenerģijas obligātā iepirkuma (OI)* izmaksām, AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir aprēķinājusi un iesniegusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) apstiprināšanai jaunās obligātā iepirkuma komponentes (OIK), kas stāsies spēkā 2015. gada 1. aprīlī.

 

Jauno OIK aprēķinā AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” ir ņēmusi vērā mērķdotāciju OIK samazināšanai, līdz ar to paredzams, ka kopējā obligātā iepirkuma komponente ar 2015. gada 1. aprīli nemainīsies un būs 2,679 centi/kWh.

 

2015. gada 1. janvārī Latvijā elektroenerģijas tirgus ir pilnībā atvērts, tādējādi spēkā esošo OIK komponenti maksā ikviens elektroenerģijas lietotājs. SPRK iesniegtie aprēķini paredz, ka arī no 1. aprīļa OIK maksājums ne juridiskiem klientiem, ne arī mājsaimniecībām  ikmēneša elektroenerģijas rēķinā nepieaugs.OIK pieauguma ierobežošanas mehānisms, ko finansē no subsidētās elektroenerģijas nodokļa (SEN)** ieņēmumiem, ir nodrošinājis, ka OIK jau otro gadu nav pieaugusi.

 

Lai arī kopējā OIK ar 2015. gada 1. aprīli nemainīsies, atbilstoši obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinam ir mainījies OI komponentes sadalījums starp koģenerācijas un atjaunīgo energoresursu komponentēm. No 1. aprīļa OI koģenerācijas komponente samazināsies līdz 1,671 centiem/kWh (šobrīd – 1,737 centi/kWh), savukārt atjaunīgo energoresursu komponente pieaugs līdz 1,008 centiem/kWh (šobrīd – 0,942 centi/kWh).

Salīdzinot 2014. gadā izmaksāto atbalstu saražotās elektroenerģijas apjomam, ir redzams, ka vismazākais atbalsts uz kWh ir nepieciešams lielajām koģenerācijas stacijām (SIA „Fortum Jelgava”, AS „Latvenergo” TEC) un vēja elektrostacijām. AS „Latvenergo” koģenerācijas staciju jaudu maksājuma īpatsvars pēc SEN nomaksas kopējās OI izmaksās 2014. gadā ir faktiski nemainīgs – 39 %. AER īpatsvars kopējās OI izmaksās ir 37 %,  bet pārējo gāzes koģenerācijas staciju īpatsvars  ir 24 %.

 

Atbilstoši grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā AS „Enerģijas publiskais tirgotājs” (EPT) no 2014. gada 1. aprīļa pilda publiskā tirgotāja pienākumus. Tam normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi iepirkt elektroenerģiju, kā arī veikt jaudas maksājumus ražotājiem, kuri ir ieguvuši tiesības uz valsts atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunīgajiem energoresursiem un efektīvās koģenerācijas procesā.

Uzziņai:

*Elektroenerģijas obligātais iepirkums (OI) ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, paredzot tā finansēšanu no elektroenerģijas galalietotāju maksājumiem. Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, ka ražotāji, kuri elektroenerģiju ražo efektīvā koģenerācijā vai elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunīgos energoresursus (AER), var iegūt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Reizi gadā publiskais tirgotājs iesniedz SPRK atskaiti par OI ietvaros iepirktās elektroenerģijas izmaksām un aprēķina OIK (EUR/kWh), kas jāsedz elektroenerģijas galalietotājiem proporcionāli to elektroenerģijas patēriņam. OIK veido 2 sastāvdaļas – koģenerācijas un atjaunīgo energoresursu komponentes.

 

** Latvijā 2014. gadā tika ieviests subsidētās elektroenerģijas nodoklis. Tam ir noteiktas trīs likmes:  dabas gāzes stacijām – 15 %, atjaunīgo energoresursu stacijām – 10 %, bet 5 % likme galvenokārt ir piemērota nelielām stacijām, kas ar siltumenerģiju nodrošina centralizētās sistēmas un kur nodokļa likmei ir tieša ietekme uz siltumenerģijas tarifu. Valsts gūtie ieņēmumi no SEN mērķdotācijas formātā tiek novirzīti OIK saglabāšanai līdzšinējā līmenī.

 

Papildu informācijai:

 

Andris Cakuls,
AS „Enerģijas publiskais tirgotājs”
Valdes priekšsēdētājs
Andris.Cakuls@eptirgotajs.lv